Küreselleşme ve Çeviri – Michael Cronin

Ezgi Öden’in çevirisiyle: ‘Küresel bağlamda şehri çeviri alanı olarak görmek; şehirler çeviri alanı olarak nasıl işlevini yerine getirir, geçmişte bu nasıl olmuştur ve gelecekte nasıl evrimleşecek konularında bilim insanlarına yardımcı olmaktadır. Küresel bir şehri çeviri alanı olarak algılamak için bir “üçüncü yol” yani bir yandan dilsel yalnızlığın birlikte yaşandığı bir şehir fikri bir diğer yandan da baskın olan dilin diğerini asimile ettiği “eritme potası” kavramını önermektedir. Çeviri faaliyeti evrensel (diğerleriyle konuşan) ve mahalli (hakkında konuşulacak bir şeyin olması) açıdan kentsel toplumların ihtiyaçlarına daha duyarlı olmanın, iletişim için bir alan oluşturmanın ve diğer özgün kimliklerin zenginliklerini görüp paylaşarak gelişimin ve kalkınmanın mümkün olabileceğini ifade eder.’

Read More

Yerelleştirme ve Çeviri – Reinhard Schäler

Pelin Güler’in çevirisiyle .. ‘Yerelleştirme ve çeviriye ilişkin tartışmalar uzun zamandır, teknolojinin, otomasyonun, standartların, birlikte çalışabilirliğin etkisi, çevirideki ve yerelleştirmedeki etkinlikler gibi az çok tahmin edilebilir konular etrafında dönmektedir .. Bu gelişme, yerelleştirme ve çevirinin sadece ticari açıdan değil, sosyal, kültürel ve siyasal nedenlerden de önemli olduğunu düşünen insanlar ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Bu gelişme, insanların hapse girmesini engelleyebilir, yaşam standartlarını yükseltebilir; sağlık koşullarını iyileştirebilir ve olağanüstü durumlarda hayatlarını bile kurtarabilir… 2010 yılının başında yaşanan Haiti felaketinde çok sayıda yerelleştirme hizmet sağlayıcısının yanı sıra çok daha fazla sayıdaki bireyin Haiti halkına yardım etmek için gönüllü olması yukarıdaki duruma benzer kısa süreli bir faaliyet örneğiydi. Bu felakete gösterilen tepki, Ushadidi ve Envisiongood tarafından 4636 dilde acil durum hizmet metinlerinin yayınlanması gibi afet yardımında çeviri ve yerelleştirmeyi gerektiren yenilikçi çalışmaların olmasını sağlamıştır.’

Read More

Bütün Toplumların Ve Toplumun Tamamının Hizmetinde Çeviri Ve Mütercim-Tercümanlık Yapmak Üzere Manifesto / Manifesto In Favour Of Translation And Interpreting At The Service Of Society As A Whole And Of All Societies

Nisan 2007’de Granada’da yapılan Çeviri, Mütercim-Tercümanlık ve Aktivizm üzerine 1. Uluslar Arası Forum’a katılanlar tarafından benimsenen metin kesinleşti. İkinci forum Selanik, Yunanistan’da yapılacak. GRANADA BİLDİRİSİ Granada’da 28-30 Nisan 2007’de yapılan Çeviri, Mütercim-Tercümanlık ve Aktivizm üzerine 1. Uluslar Arası Forum katılımcıları olarak, aşağıdaki olguların farkında olduğumuzu bildiririz: • Çevirmen ve mütercim-tercümanların çalışmaları, sadece düşünceler ve kültürler arasında tarafsız bir araç olmakla sınırlı değildir; • çevirmenler ve mütercim-tercümanlar tarih boyunca sadece düşünceleri çoğaltmak ve kültürleri dil sınırlarının ötesine yaymak üzere kullanılmamış, aynı zamanda, çok sık olarak, sömürgeciliğin yanı sıra, toplumsal, ekonomik, politik ve cinsiyetçi egemenliğin bir aleti olarak da kullanılmıştır; • neoliberal küreselleştirme süreci ve bununla birlikte dünya çapında toplumsal hareketlerin ortaya çıkması, çevirmen ve mütercim-tercümanların rolünün giderek artan bir şekilde bir yandan küreselleştirmecilerin hizmetindeki bir araç, diğer yandan da küreselleştirilenlerin ve farklıküreselleşmecilerin hizmetindeki bir araç olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır; Bu nedenle bu mesleklerdeki değişim ihtiyacının farkında olan çevirmenleri, mütercim-tercümanları, araştırmacıları ve Çeviri ve Mütercim-Tercümanlık öğrencilerini, bilgilerini bütün toplumların, ve toplumun tamamının hizmetine sokmaya ve hedef olarak şunları gözetmeye çağırıyoruz: • İçinde oldukları kültürleri üzerinde çıkarlarına aykırı etkilerde bulunmaksızın, her bir toplumda var olan farklı kültürler arasında iletişimi ve karşılıklı zenginleştirmeyi öne çıkararak, kültürlerarası toplumlar inşa etmek; • dünya üzerinde daha adil bir toplumu savunan toplumsal hareketler arasındaki bağları güçlendirmek; • sömürge dillerinin hegemon egemenliği karşısında, her düzeyde, akademik düzeyde de, çevirinin elde edilebilmesi aracılığıyla dil çeşitliliğini ve her dilin eşit saygınlığa sahip olmasını savunmak; • bu amaçlara ve ilkelere bağlı kalan yerel ya da uluslar arası birlikleri ve şebekeleri güçlendirmek, ayrıca gerekli olduğu yerde yenilerini yaratmak; • Çeviri ve Mütercim-Tercümanlıkta, yalnızca mevcut piyasanın çıkarlarının hizmetinde olmayan, dünyada ya da tek tek her toplumda güçlü ya da egemen olan çıkarların hizmetinde olmayan, bu ilkelere bağlı olan eğitim anlayışlarını benimsemek; • işgal savaşları sırasında askeri kuvvetler tarafından çevirmen ve mütercim-tercümanların kullanılmasını reddetmek; • sadece kendi sahalarındaki mesleki çıkarların korunmasına değil, aynı zamanda bütün toplumun ve toplumların ihtiyaçlarının korunmasına özen gösteren, bütün olarak başka meslek gruplarına da açık olan meslek örgütlerini savunmak. * GRANADA DECLARATION The participants of the 1st International Forum on Social Activism in Translation and Interpreting, held in Granada from 28th to 30th April 2007, are aware of the following facts: • That the work of translators and interpreters is not limited to acting solely as a neutral vehicle between ideas and cultures; • That translators and interpreters have been used throughout history not only to disseminate ideas and expand cultures beyond language barriers, but also, and only too frequently, as a tool for colonisation, as well as of social, economic political and gender dominance; • That the neoliberal process of globalisation and the subsequent emergence of social movements worldwide confirm that the role of translators and interpreters is increasingly...

Read More