Çeviri Tarihi Yöntemlerini Yeniden Düşünmek

Posted by on Ağustos 10, 2009 in Duyuru

Okan Üniversitesi 25-26 Eylül 2009 tarihleri arasında uluslararası katılımlı bir çeviribilim atölyesi düzenliyor. “Rethinking Methods in Translation History” başlıklı bu atölyeyle ilgili ayrıntı bilgi ilgili internet sitesinden elde edilebilir: http://www.thw.okan.edu.tr/index.htm
Diğer yandan, Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, 20 Kasım 2009 tarihinde bir “Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu” düzenliyor. Aşağıda kolokyumun davet metni yer almaktadır:

Bütün disiplinlerde olduğu gibi çeviribilimde de lisansüstü çalışmalar hem disiplinin kendini yenileyerek gelişmesi hem de nitelikli öğretim elemanlarının yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Biz de bu düşünceden hareketle, Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü olarak çeviribilim alanında lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların katılacağı bir kolokyum düzenlemeye karar verdik. 20 Kasım 2009 tarihinde Okan Üniversitesi Akfırat/İstanbul yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz bu kolokyum sayesinde, çeviribilimde lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların bir araya gelebilecekleri bir tartışma ortamı sağlamayı amaçlıyoruz. Araştırmacıların böyle bir kolokyumda, üzerinde çalışmakta oldukları tez konularına ve çalışma alanlarına ilişkin sunumlar yaparak çalışmalarını tartışmaya açıp görüş alışverişinde bulunabileceği görüşündeyiz. Ayrıca kolokyuma dinleyici olarak katılacak deneyimli akademisyenlerin sunumlara ilişkin görüşlerinin de tez süreçlerine katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Böyle bir tartışma ortamının oluşabilmesi için, kolokyumda yer almak isteyen katılımcılardan çalışma konularını, izledikleri yöntem(ler)i ve kuramsal çerçevelerini içeren 20’şer dakikalık birer sunum yapmalarını beklemekteyiz. Kolokyum dili Türkçedir. Kolokyuma danışma kurulumuzun onayından geçen sunumlar katılabileceği için, sunum özetlerinin en geç 1 Eylül 2009 tarihine kadar gönderilmesini ve özetlerin 300 sözcüğü aşmamasını rica ediyoruz.

Kolokyum Yeri : Okan Üniversitesi Akfırat/İstanbul Yerleşkesi

Kolokyum Tarihi : 20 Kasım 2009

Son Başvuru Tarihi : 1 Eylül 2009

Yazışma Adresi : ceviribilimokan@okan.edu.tr

Düzenleme Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Yeşim Tükel Kılıç, Okt. Seyhan Bozkurt (MA), Arş. Gör. Hülya Uçak (MA)
Danışma Kurulu: (Başkan) Prof. Dr. Saliha Paker, Yrd. Doç. Dr. Elif Daldeniz, Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan, Yrd. Doç. Dr. Cemal Demircioğlu

Daha fazla Duyuru
Yaz Haberleri

İntihalizme karşı da safları sıklaştıralım! - Tanpınar'ın edebiyat tarihinin çevirisi, Fransızlar'a emanet. - Critical Concepts: Translation Studies -International Conference on the Role of Translation in the Dialogue of Civilizations

Kapat