İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Posted by on Mart 3, 2010 in Duyuru

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün yayımladığı, uluslararası hakemli dergi olan “Çeviribilim Dergisi”nin ikinci sayısının hazırlık çalışmaları başlamıştır. Dergiye gönderilecek yazıların kapsamı ve biçimi ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, yerel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir: Özel sayılar hariç yılda iki kez çıkar. Türkiye’ye ve yakın bölgesine yönelik çalışmaları uluslararası akademik arenaya taşıma ve bilimsel olarak tartışılabilir kılma amacını taşımaktadır. Dergi, bölgesel çeviri gerçeklerinden yola çıkarak geçmişten bu yana Doğu ve Batı veya Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerde biriken zengin çeviri deneyimini çağdaş bilimsel kuramlar ışığında incelemelere yer açarak uluslararası akademik mozaiğe kendi rengini katmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bilgiyi ithal etme politikasından çok Türkiye’nin ve yakın bölgesinin zengin çeviri deneyimini uluslararası arenaya taşıma işlevini yerine getirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası iletişimde İngilizce’nin kolaylaştırıcı rolünü dikkate alırken “çeviri”nin dil ve kültürle doğrudan ilişkisini de önemseyerek İngilizce’nin egemenliğindeki tek dilli yaklaşımdan çok, dergide başta Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere çokdilli bir yaklaşım tercih edilmektedir. Dergide yer verilecek çalışmalarda yöntemsel olarak özgünlük, görgüllük, sistemlilik, açıklık ve uluslararası akademik çevreye seslenebilirlik özellikleri temel  alınmıştır. Dergi karşılaştırmalı çeviri incelemeleri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, profesyonel çevirmenlik, çeviri teknolojisi, özel alan çevirisi gibi doğrudan ilgili konuların yanı sıra karşılaştırmalı kültür ve yazın incelemeleri, küresel bilgi transferi, diller ve kültürlerarası etkileşimler gibi konularda, çeviriyle bağlantıyı ön planda tutan disiplinlerarası çalışmalara da açıktır. Dergi yer vereceği makalelerde, derlenmiş bilgiler aktarmakla yetinen değil, özgün bilgi üretimine katkı özelliği taşıyan makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden türetilmiş yenilik içeren incelemeleri de özgün bilgi kapsamında değerlendirmektedir. Dergide ayrıca ilgili alanlarda kitap ve tez tanıtımlarının yanı sıra, nitelikli çeviribilimsel etkinliklerle ilgili duyurulara da yer verilecektir.

YAZARLAR İÇİN YAZIM VE DÜZEN KILAVUZU

Dergimiz kuramsal bilgi ve modellere  dayalı özgün ve yenilik içeren yazıları desteklemektedir. Bu nedenle yayınlanacak yazılarda önceden başka yerde basılmamış olması ya da başka dergilerde hakemlik sürecine girmemiş olması koşulu aranmaktadır. Yazıların değerlendirme aşamasında evrensel ölçütlerde konunun değerlendirilmiş olmasına, ulusal ve uluslararası bilgiye katkısı ölçüt alınacaktır.

1.      Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. Bunun dışındaki dillerde yazı vermek isteyenlerin ilgili dilde hakem kurulu oluşturulabilme olanağını görmek için yayın kuruluna başvurması gerekmektedir.

2.      Her yazıda, Türkçe ve İngilizce 150-200 kelimeden oluşan öz yeralacaktır. Ayrıca Türkçe ve İngilizce dışındaki makalelere yazıldığı dilde bir öz de eklenecektir.

3.      Her yazının özüne ayrıca beş kelimelik bir anahtar sözcükler listesi eklenecektir.

4.      Kapsamlı yazılar kabul edilmekle birlikte,  7000 kelimeyi aşmamalıdır.

5.      Kitap ve etkinlik tanıtımı, editöre mektup gibi yazılar 1000 kelimeyi aşmayacaktır.

6.      Yazıya başlık, yazarın adı soyadı, bağlı olduğu kurum ve iletişim adresi,  elektronik posta adresi ve cep telefonu numarasının bulunduğu bir giriş sayfası eklenecektir. Giriş sayfasında Başlık (14 Punto) ortalanarak yazılacak, altına yazar adı ve bağlı bulunduğu kurumın adı yer alacaktır.

7.      Yazılarda atıfta bulunulan kişilerin adı geçtiği ilk yerde yazarların tam ad ve soyadı belirtilecektir.

8.      Alıntılarda yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numaralarını parantez içerisinde verilecektir: (Tracy 1984: 445-447). Alıntılarda birden fazla yazar olması durumunda alfabetik sıraya uygun olarak soyadı, tarih ve sayfa numaraları belirtilecektir: (Eruz & Kurultay 1995: 440-441). Elektronik alıntılarda yazarın soyadı, varsa kaynağın yayın yılını belirtmeniz yeterlidir: (Arnold 1994: 8). Elektronik başvuru kaynaklarından alıntı yapmanız durumunda ise, internet adresinin tam yolu (URL) ve erişim tarihini belirtilmelidir: (bkz. http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard-websites.html)

9.      Kaynakçada Harvard bibliyografya sistemi esas alınmıştır. Buna göre kaynakça dili, yazının dilinde bu sisteme göre hazırlanacaktır:

(bkz. http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard-websites.html).

Örnekleri inceleyiniz.

 • Tek yazarlı kitaplar

Kussmaul, Paul (1995) Training the Translator, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Akbulut, Ayşe Nihal (2004) Söylenceden Gerçekliğe [=From Utterance to Reality], İstanbul: Multilingual.

 • Birden fazla yazarlı kitaplar

Hatim, Basil & Mason, I. (1990) Discourse and the Translator. London/NewYork: Routledge.

 • İkiden fazla yazarlı kitaplarda uluslararası ed. ya da et. al. eds. ifadeleri kullanılacaktır.

Grace, B. et al., (1988)  A History of the World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 • Ansiklopedi maddesi ya da derleme kitaba katkı durumunda aşağıdaki örneği inceleyiniz:

Snell-Hornby, Mary (1989)  ‘Andere Länder, andere Sitten’ in Heide Schmidt(ed.) Interference in der Translation, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 133-143.

Stubbs, Michael (1986) ‘Lexical Density’ in Malcolm Coulthard (ed.) Talking about Text, Birmingham , 27-42.

 • Aynı yıl içinde aynı yazarın birden fazla eseri bulunuyorsa yazarın soyadı tekrar edilmemelidir.

Soros, Gary (1966 a). The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

—— (1966 b) Beyond the Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

 • Dergilerde

Evans, William.A. (1994) ‘Approaches to intelligent information retrieval’, Information Processing and Management, 7 (2), 147-168.

 • Konferans sunum veya bildiri kitaplarıyla ilgili yayınlarda

Mossop, Brian (1994) ‘Goals and Methods for a Course in Translation Theory’ in M. Snell-Hornby, F. Pöchhacker and K. Kaindl (eds.), Translation Studies. An Interdiscipline. Selected papers from the Congress, Vienna, 9-12 September 1992. Amsterdam: John Benjamins, 401-410.

Silver, K. (1991). Electronic mail: the new way to communicate. 9th International Online Information Meeting. 3-5 December 1990 London. Oxford: Learned Information, 323-330.

 • Tezlerde

Agutter, A.J. (1995). The linguistic significance of current British slang. Tez  (DR/ YL). Edinburgh: Edinburgh Üniversitesi (yayınlanmamış).

 • Elektronik ortamla ilgili kayıtlarda

Gow, Francie (2003) Metrics for Evaluating Translation Memory Software (çevrimiçi) http://www.chandos.ca/thesis.html, [10 Kasım 2006].

Fishman, Robert  (2005) The Rise and Fall of Suburbia. [e-kitap]. Chester: Castle Press. (çevrimiçi) http://www.libweb.anglia.ac.uk/e-books [5 June 2005].

 • Çevrimiçi bir dergide yayınlanmış bir makale:

Açıkgöz, Fırat and Sert, Olcay 2006 “Interlingual Machine Translation: Prospects and Setbacks” Translation Journal 10 (3) (çevrimiçi) http://accurapid.com/journal/37mt.htm, [3 Nisan 2007].

10. Yazım Kuralları

 • Makaleler MS Word formatında teslim edilmelidir.
 • Yazı tipi Times New Roman, 12pt., çift satır aralığı olmalıdır.
 • Kenar Boşlukları: Sol: 3,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm, Üst: 3,5 cm olmalıdır.
 • Dipnotlar her sayfanın sonunda yer almalı, örnek ek malzeme bulunması durumunda, son notlar şeklinde yazıya ilave edilmelidir. Dipnot ve son notları sayılandırarak sıralamak gerekmektedir.

YAZILARIN KABUL VE YAYIN SÜRECİ

Yazarlara yayın süreci açıklamaları

 • Yazıların ön seçimi yayın kurulu tarafından yazıların tesliminden 1 ay sonra bildirilecektir.
 • Bir yazının basılması üç hakemden ikisinin onayıyla mümkündür. Yabancı dilde kaleme alınan yazılarda hakemlerden en az biri yabancı hakem olacaktır.
 • Yazıların kabul ve reddedildiğiyle ilgili bilgi yazarlara elektronik postayla bildirilecektir.
 • Dergimizin temel amacı akademik çalışmaları teşvik ve geliştirme olduğundan yazı verenler hakemlerin önerileri ışığında düzeltmeleri yapıp en geç 1 ay içerisinde yayın kuruluna teslim etmek zorundadır.
 • İlkece kabul edilen yazılar hakemlerin önerilerine uyulması ve ikna olacak düzeyde çalışma yapılması durumunda yayınlanır.
 • Hakemler tarafından basılması onaylanan yazılar ileriki sayılara bırakılabilir. Üç ay içerisinde bu konuda karar verilir.

Yazıların Yayın Kuruluna, aşağıdaki email adresine gönderilmesi gerekmektedir:

ceviribilimdergisi@gmail.com

Daha fazla Duyuru
Kur’an Çevirilerinin Çeviribilim Açısından Değerlendirilmesi

5 Mart 2010 günü, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Kuran-ı Kerim çevirmeni ve yazar Salih Akdemir'in katılacağı bir toplantı düzenliyor. "Türkiye'de ve Dünyada Hazırlanmış Kur'an Çevirilerinin Çeviribilim Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı toplantı, Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda 14:30-17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Kapat