Bütün Toplumların Ve Toplumun Tamamının Hizmetinde Çeviri Ve Mütercim-Tercümanlık Yapmak Üzere Manifesto / Manifesto In Favour Of Translation And Interpreting At The Service Of Society As A Whole And Of All Societies

Posted by on Mart 10, 2008 in Güncel, Kuram

Nisan 2007’de Granada’da yapılan Çeviri, Mütercim-Tercümanlık ve Aktivizm üzerine 1. Uluslar Arası Forum’a katılanlar tarafından benimsenen metin kesinleşti. İkinci forum Selanik, Yunanistan’da yapılacak.

GRANADA BİLDİRİSİ

Granada’da 28-30 Nisan 2007’de yapılan Çeviri, Mütercim-Tercümanlık ve Aktivizm üzerine 1. Uluslar Arası Forum katılımcıları olarak, aşağıdaki olguların farkında olduğumuzu bildiririz:

• Çevirmen ve mütercim-tercümanların çalışmaları, sadece düşünceler ve kültürler arasında tarafsız bir araç olmakla sınırlı değildir;

• çevirmenler ve mütercim-tercümanlar tarih boyunca sadece düşünceleri çoğaltmak ve kültürleri dil sınırlarının ötesine yaymak üzere kullanılmamış, aynı zamanda, çok sık olarak, sömürgeciliğin yanı sıra, toplumsal, ekonomik, politik ve cinsiyetçi egemenliğin bir aleti olarak da kullanılmıştır;

• neoliberal küreselleştirme süreci ve bununla birlikte dünya çapında toplumsal hareketlerin ortaya çıkması, çevirmen ve mütercim-tercümanların rolünün giderek artan bir şekilde bir yandan küreselleştirmecilerin hizmetindeki bir araç, diğer yandan da küreselleştirilenlerin ve farklıküreselleşmecilerin hizmetindeki bir araç olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır;

Bu nedenle bu mesleklerdeki değişim ihtiyacının farkında olan çevirmenleri, mütercim-tercümanları, araştırmacıları ve Çeviri ve Mütercim-Tercümanlık öğrencilerini, bilgilerini bütün toplumların, ve toplumun tamamının hizmetine sokmaya ve hedef olarak şunları gözetmeye çağırıyoruz:

• İçinde oldukları kültürleri üzerinde çıkarlarına aykırı etkilerde bulunmaksızın, her bir toplumda var olan farklı kültürler arasında iletişimi ve karşılıklı zenginleştirmeyi öne çıkararak, kültürlerarası toplumlar inşa etmek;

• dünya üzerinde daha adil bir toplumu savunan toplumsal hareketler arasındaki bağları güçlendirmek;

• sömürge dillerinin hegemon egemenliği karşısında, her düzeyde, akademik düzeyde de, çevirinin elde edilebilmesi aracılığıyla dil çeşitliliğini ve her dilin eşit saygınlığa sahip olmasını savunmak;

• bu amaçlara ve ilkelere bağlı kalan yerel ya da uluslar arası birlikleri ve şebekeleri güçlendirmek, ayrıca gerekli olduğu yerde yenilerini yaratmak;

• Çeviri ve Mütercim-Tercümanlıkta, yalnızca mevcut piyasanın çıkarlarının hizmetinde olmayan, dünyada ya da tek tek her toplumda güçlü ya da egemen olan çıkarların hizmetinde olmayan, bu ilkelere bağlı olan eğitim anlayışlarını benimsemek;

• işgal savaşları sırasında askeri kuvvetler tarafından çevirmen ve mütercim-tercümanların kullanılmasını reddetmek;

• sadece kendi sahalarındaki mesleki çıkarların korunmasına değil, aynı zamanda bütün toplumun ve toplumların ihtiyaçlarının korunmasına özen gösteren, bütün olarak başka meslek gruplarına da açık olan meslek örgütlerini savunmak.
*

GRANADA DECLARATION

The participants of the 1st International Forum on Social Activism in Translation and Interpreting, held in Granada from 28th to 30th April 2007, are aware of the following facts:

• That the work of translators and interpreters is not limited to acting solely as a neutral vehicle between ideas and cultures;

• That translators and interpreters have been used throughout history not only to disseminate ideas and expand cultures beyond language barriers, but also, and only too frequently, as a tool for colonisation, as well as of social, economic political and gender dominance;

• That the neoliberal process of globalisation and the subsequent emergence of social movements worldwide confirm that the role of translators and interpreters is increasingly regarded as a tool in the service of the globalisers, on the one hand, and the globalised and alterglobalists on the other;

We therefore call upon translators, interpreters, researchers and students of Translation and Interpreting who are aware of the need for a change of direction in these professions to put their knowledge at the service of society as a whole, and of all societies, with the aim of

• building intercultural societies which, without adversely affecting the host cultures, favour communication and mutual enrichment among the different cultures present in each society;

• reinforcing links between social movements promoting a fairer society around the world;

• defending language diversity through translation availability and respect for the equal dignity of every language at all levels, including the academic level, in face of the hegemonic dominance of colonial languages;

• strengthening local or international associations and networks following these aims and principles, as well as the creation of new ones where necessary;

• endorsing concepts of training in Translation and Interpreting following these principles and not exclusively at the service of the interests of the existent market, nor of the powerful or dominant in every society or in the world;

• rejecting the use of translators and interpreters by military forces during wars of occupation

• defending those professional organisations caring not only for the safeguard of professional interests in their field, but also for the needs of the entirety of society and societies, open to other professional groups as a whole.

TranslationActivism

Daha fazla Güncel, Kuram
Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı (13-14 Mart 2008)

13-14 Mart 2008 günlerinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı'nda, Leyla Erbil'in konukluğunun yanısıra, çeşitli çeviri...

Kapat